Kostnadsersättning/reseräkning

Fyll i formuläret nedan och skicka in. Mejla därefter in dina fotograferade kvitton till kassor@cavaliersallskapet.net eller skicka dem per post till:
Terese Hammenrudh
Borg Skogsbacken
605 97 Norrköping

Enligt gällande lagstiftning är klubben skyldig att notera personuppgifter vid utbetalning av arvoden och reseersättning överstigande 100 kr. När arvode överstiger 1000 kr ska klubben betala preliminär skatt om 30 %. Milersättning över 2,50 kr/km är skattepliktigt.

Du kan också välja att ladda ner filen, fylla i och skriva ut den för att sedan skicka den per post till vår kassör (se adress ovan).