Hälsoprogram och Avelsrekommendationer

Hälsoprogram för Cavalier King Charles Spaniel

På vår YouTube kanal finns ett föredrag om hälsoprogrammet
Cavaliersällskapet – YouTube

Resultatet efter hjärtundersökningen registreras centralt för cavalier king charles spaniel

Registrering av valpkull:

Följande bestämmelser gäller fr o m 2017-01-01 vid

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som saknar officiellt intyg om hjärta u.a. Intyget får ej vara äldre än 12 månader vid parningstillfället. Lägsta ålder för officiell undersökning är 3 år. Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta u.a. vid lägst 5 års ålder måste dock själv uppnå en ålder av lägst 5 år före parning och vid denna ålder ha intyg om hjärta u.a. Hanhund som är ID-märkt och som vid lägst 8 års ålder har hjärta u.a. men senare får blåsljud kan användas i avel.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 5 års ålder (föräldradjuret själv avelsspärras). Redan producerad avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 5 års ålder får ej användas i aveln (avelsspärras).

Registreringsförbud för avkomma efter hanhund, yngre än 6 år, som redan använts till 5 kullar. Hanhund, som vid en ålder av lägst 6 år, vid förnyad undersökning har officiellt intyg om hjärta u.a tillåts ytterligare kullar förutsatt att giltigt hjärtintyg finns.

Här är SKK:s uttolkning av nya hälsoprogrammet

Avelsrekommendationer fr.om 1 januari 2017

SCKCS rekommenderar användning av äldre hjärtfriska hundar i avel.

Ögon

SCKCS har som rekommendation att ögonlysa avelsdjuren innan avelsdebut, vid lägst 1 års ålder.
Avel på hundar med enstaka näthinneveck är tillåtet men man skall inte para två individer med samma diagnos/anmärkning. SCKCS hänvisar till SKKs avelsrekommendationer avseende ögonsjukomar, i de fall där sådana finns se Ögonsjukdomar

Knäleder

SCKCS har som rekommendation att avelsdjuren ska undersökas för patellaluxation vid lägst 1 års ålder och att resultatet helst skall vara utan anmärkning inför avel. Vid eventuell användning av hund med grad 1 förordar klubben att man använder den mot en individ som är fri. Individer med grad 2 och 3 bör inte användas i avel.

Inavelsgrad

Inavelsgraden bör hållas så låg som möjligt både i populationen och i varje enskild parning. Ur populationssynpunkt gäller att varje uppfödare bidrar till att hålla inavelsgradsökningen i populationen under de 2.5 procent som är en acceptabel ökning för fem generationer. För de enskilda individerna i en kull bör inavelsgraden ligga under 6.25 procent (kusinparning) för att undvika negativa effekter i den aktuella kullen. För en enklare uträkning av inavelsgraden i din tilltänkta kombination, se tabellen nedan.

Parningstyp Inavelskoeff %

Föräldrar x avkomma 25.0
Helsyskon 25.0
Halvsyskon 12.5
Morfar x dotterdotter 12.5
Morbror x dotterdotter 12.5
Dubbelkusiner 12.5
Kusiner 6.25

Avelsstrategi Reviderad 2016

Läs gärna Avelsstrategin för Cavalier King Charles Spaniel (RAS).
RAS

Nedan kan du läsa en detaljerad information om hälsoprogrammet avseende hjärtstatus hos cavalier king charles spaniel.

Hjärtundersökning

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) rekommenderar att alla Cavalierer, inte bra avelsdjur, hjärtundersöks årligen från 3 års ålder och fram till ev debut av blåsljud. Lägsta ålder för officiell undersökning är 3 år. Undersökning utförd på yngre hundar skall noteras som preliminärt undersökningsresultat.

Undersökningen skall vara utförd av veterinärer med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och i enlighet med av SKK fastställd metod. Hjärtintyget skall vara utfärdat på SKKs blankett. Endast hjärtintyg som insänts till SKK i original registreras.

Överklagande av undersökningsresultat

Om en hund befunnits ha blåsljud, kvarstår detta undersökningsresultat i SKKs register tills dess ett formellt överklagande gjorts och hunden vid den nya undersökningen befunnits ha hjärtstatus utan anmärkning. Överklagandet skall ske skriftligen till SKK. Den nya undersökningen skall därefter utföras av en av SKK anvisad veterinär, vilken före undersökningen skall informeras om att undersökningen avser överklagande av tidigare diagnos. Länk till SKK ang överklagan av hjärtresultat

Utländska intyg

Åberopas utländska intyg för ej svenskägda hundar skall kopia av intygen insändas till SKK tillsammans med en anhållan om att intyget registreras. SKK godkänner intyg enligt följande:
Nordiskt undersökningsresultat (ej Island) utfärdat på intyg som resp. land använder vid hjärtundersökning av cavalier king charles spaniel. Intyg skall vara utfärdat av veterinär, vilken kan anses inneha motsvarigheten till svensk djurslagsspecialisering-smådjur. Vilka dessa är framgår av aktuell förteckning som kan rekvireras från SKK eller SCKCS. Undersökningsresultat från Storbritannien utfärdat på det intyg som landet använder vid hjärtundersökning av cavalier king charles spaniel. Intyget skall vara utfärdat av veterinär med specialistkompetens – hjärta. Undersökningsresultat från annat land än ovan nämnda utfärdat på intyg som aktuellt land använder vid hjärtundersökning av cavalier king charles spaniel. Intyget skall vara utfärdat av veterinär med specialistkompetens – hjärta eller motsvarigheten till svensk djurslagsspecialisering – smådjur.
Länk till SKK ang utländska intyg

Godkända Utländska veterinärer

Hälsoprogram/avelsregler/registreringsbestämmelser

Hälsoprogrammet bygger på att hjärtstatusen är känd vid parningstillfället så att uppfödaren har underlag för att bedöma djurens lämplighet för avel. Det finns ett samband mellan avkommans hjärtstatus och den ålder då föräldradjuren haft hjärtstatus utan anmärkning (u.a.). Därför är utgångspunkten för hälsoprogrammet att avelsdjur skall vara minst 5 år och efter denna ålder ha intyg om hjärta u.a. Endast då avelsdjurets egna föräldrar har hjärtintyg u.a. efter fyllda 5 års ålder, kan avelsdjuret användas före 5 års ålder. Avelsdjur skall dock vid parningsdatum alltid ha uppnått en ålder av lägst 3 år.

Avelsdjur skall ha officiellt intyg om hjärta u.a. som inte får vara äldre än 12 månader vid parningsdatum. Hanhund som vid lägst 8 års ålder har intyg om hjärta u.a. men vid senare undersökning konstaterats ha blåsljud får, utan förnyad undersökning, användas i avel. Avelsdjur, vars ena eller båda föräldrar får blåsljud före 5 års ålder, får ej användas i avel. SKK avelsspärrar samtliga valpar, som redan finns registrerade, till föräldradjur som fått blåsljud före 5 års ålder. Om diagnosen efter överklagande (se ovan) ändras, upphävs avelsförbudet och spärrarna tas bort.

Ingen registrering av hund sker om något av föräldradjuren saknar officiellt intyg om hjärta u.a. (se undantag ovan för hanhund över 8 år) eller är avelsspärrade. Kullar, som på annat sätt avlats i strid med SCKCS/SKKs regler registreras av SKK men valparna avelsspärras, vilket också kommer att framgå av registreringsbevisen. Ansökan om att få sådan avelsspärr hävd kan tidigast inlämnas till SKK efter det att hunden fyllt 5 år. Det är uppfödarens skyldighet att före parning informera sig om vilka undersökningsresultat som finns registrerade hos SKK. Detta är speciellt viktigt att tänka på om avelsdjuret är under 5 år och därför i sin tur beroende av att föräldradjuren har giltiga intyg om hjärta u.a. efter fyllda 5 år. De formella kraven vid registrering återfinns i SKKs registreringsbestämmelser som utges per kalenderår. Dispens från gällande bestämmelser kan i undantagsfall beviljas om synnerliga skäl föreligger. Dispensansökningar behandlas efter skriftlig framställan till SKK/AK eller SKK/UKK. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av avelsreglerna skall ske genom SKKs och SCKCSs försorg.

SKKs grundregler för hunduppfödning och överlåtelse av hund

Dessa grundregler gäller för medlemmar i Svenska Kennelklubben och dess medlemsorganisationer. Reglerna uppdaterades 2014-01-01.
Grundregler (nytt fönster)